Ekonomik tedbirlere dair Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı


559
Share via
159 Paylaşım, 559 Beğeni

YENİKORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİNAZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİRKANUN

Kanun No. 7244

Kabul Tarihi: 16/4/2020

Bazı alacaklarınertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

MADDE 1- (1) Yenikoronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a) Hazinetaşınmazlarına ilişkin olarak sözleşmeye istinaden ödenmesi gereken bedellerile ecrimisil bedellerinden 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkintahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelemeyeÇevre ve Şehircilik Bakanı yetkilidir. Bu süreler, bitiminden itibaren Çevre veŞehircilik Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenensüre sonunda ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi birgecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir.

b) Turizm tesisimaksadıyla verilen izinler hariç olmak üzere 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılıOrman Kanunu gereğince Devlet ormanlarında gerçek ve özel hukuk tüzel kişileriadına verilen izinler ile Orman Genel Müdürlüğü tarafından 8/9/1983 tarihli ve2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince kiraya verilen mesire yerleri vetaşınmazlardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsiledilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Busüreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarım ve Orman Bakanıyetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylıkeşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsiledilir. Ayrıca verilen izinlerin erteleme dönemi içerisinde tahakkuk eden ilkyıl bedellerine karşılık banka teminat mektubu alınarak yer teslimiyapılabilir.

c) 9/8/1983tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanununa tabi yerlerde 2886 sayılı Kanunhükümlerine göre yapılan kiralamalardan 1/4/2020 tarihinden itibaren 3 aylıkdöneme ilişkin tahsil edilmesi gereken bedeller başvuru şartı aranmaksızın 3 aysüreyle ertelenir. Bu süreleri bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmaya Tarımve Orman Bakanı yetkilidir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenensüre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faizuygulanmadan tahsil edilir.

ç) Büyükşehirbelediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ile bunlarınüyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olantaşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil vekiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 19/3/2020 tarihindenitibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesinebüyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis;bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler, bitimindenitibaren ilgisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanıtarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süresonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi birgecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veyafaaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkinolarak kira bedelleri tahsil edilmez.

d) Büyükşehirbelediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının gelir vergisi tevkifatı beyanve ödeme süreleri, tüm sosyal sigorta prim ödemeleri ile 3/7/1968 tarihli ve1053 sayılı Belediye Teşkilatı Olan Yerleşim Yerlerine İçme, Kullanma veEndüstri Suyu Temini Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Su İşleriGenel Müdürlüğüne yaptığı yıllık taksit ödemelerinden, bu maddenin yürürlüğegirdiği tarihten itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenler 3ay ertelenir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar Cumhurbaşkanıtarafından uzatılabilir. Bunlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadaraylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadantahsil edilir. Erteleme süresince 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi UsulKanununda yer alan tarh ve ceza kesme zamanaşımı süreleri işlemez ve zamanaşımıişlemeyen süreler kadar uzar.

e) Büyükşehirbelediyeleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının konutlara ve faaliyetleridurdurulan veya faaliyette bulunamayan işyerlerine ilişkin su tüketimine bağlıalacakları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık dönemeilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmak üzere belediye meclisi tarafından3 ay ertelenebilir. Bu süreler, bitiminden itibaren 3 aya kadar belediyemeclisince uzatılabilir. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen sürekadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faizuygulanmadan tahsil edilir.

f) Büyükşehirbelediyeleri ile belediyeler, kendisinden izin veya ruhsat almak ya da hatkiralamak suretiyle çalışan gerçek ve tüzel kişilere, toplu taşıma hizmetininkesintisiz olarak yürütülebilmesiyle sınırlı olacak şekilde, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyle sınırlı olmak üzere mecliskararıyla; gelir desteği ödemesi yapabilir, belirlenen döneme tekabül edenruhsat, izin, hat kirası borçlarını faizsiz olarak 3 ay erteleyebilir. Çevre veŞehircilik Bakanı bu süreleri, bitiminden itibaren 3 aya kadar uzatmayayetkilidir. Ruhsat, izin, hat kirası borçları ertelenen süre sonunda, ertelenensüre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faizuygulanmadan tahsil edilir.

g) Faaliyetleridurdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklamvergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veyafaaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısmı alınmaz.

ğ) 16/8/1961tarihli ve 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununun 16 ncımaddesi kapsamındaki kredi borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihtenitibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gerekenlerle sınırlı olmaküzere, başvuru şartı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenir. Bu süreler, bitimindenitibaren Gençlik ve Spor Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusuborçlar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık taksitler halinde,herhangi bir gecikme zammı, faiz veya Yİ-ÜFE uygulanmadan tahsil edilir.

h) Tarım satış kooperatifleribirliklerinin 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif veBirlikleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca yenidenyapılandırılan ve yılda bir taksit olmak üzere ödenen Destekleme ve Fiyatİstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait borç taksitödemesi, faizsiz olarak 2021 yılına ertelenmiş, 2021 yılı dahil daha sonrakiyıllarda ödenecek taksit tutarları da faizsiz olarak birer yıl ertelenmiştir.

ı) 14/9/1972tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları BirliğiKanununun 35 inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz.

i) TürkiyeElektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklananalacakları (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olanalacaklar) aşağıdaki hükümler uyarınca yapılandırılır.

KAPAT [X]

l) Vadesi 1/2/2020tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla geldiği halde bu maddenin yürürlüğe girdiğitarih itibarıyla ödenmemiş ve 23/2/2017 tarihli ve 6824 sayılı Bazı AlacaklarınYeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde KararnamelerdeDeğişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ve geçici 1 inci maddesiuyarınca yapılandırılmamış olan alacaklarının asıllarının tamamının, 2021yılının Eylül ayı sonuna kadar TEDAŞ’a iletilmek üzere dağıtım/perakende satışşirketlerine veya TEDAŞ’a yazılı başvuruda bulunulması ve ödenmesi gerekentutarın ilk taksiti 2021 yılının Ekim ayının son gününe kadar ödenmek üzere veher yıl ilk taksitin tekabül ettiği ayda toplam üç eşit taksitte ödenmesişartıyla, bu alacakların ödenen kısmına isabet eden fer’ilerinin tahsilindenvazgeçilir. Bu alt bent hükümlerine uygun ödeme yapıldığı takdirde, bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten sonraki sürelere herhangi bir faiz, zam ve katsayıuygulanmaz.

2) Bu bentkapsamına giren alacaklarla ilgili olarak dava açılması ya da icra takibiyapılması halinde 6824 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (i),(j), (k), (l) ve (m) bentleri gereğince işlem yapılır.

3) Bu bentkapsamına giren tüm alacaklarla ilgili olarak, 1/2/2020 tarihinden itibaren2023 yılı Ekim ayı son gününe kadar ilgili kanunlarda öngörülen zamanaşımısüreleri işlemez.

4) Bu bentkapsamına giren alacaklara karşılık bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten öncetahsil edilmiş olan tutarların bu bent hükümlerine dayanılarak red ve iadesiyapılmaz.

5) Bu bentkapsamında belirlenen ödemelerin süresinde gerçekleştirilmemesi halinde bu benthükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

6) Bu bendinuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar TEDAŞ tarafından belirlenir.

Süre uzatımı,toplantı erteleme ve uzaktan çalışma

MADDE 2- (1) Yenikoronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a) 10/2/2005tarihli ve 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamındaverilmiş olup 2020 yılı içinde geçerlilik süresi dolacak olan lisanslarıngeçerlilik süresi bir yıl uzatılmıştır.

b) 10/6/1946tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun kapsamındaticaret gemilerine düzenlenen ve 11/3/2020 tarihi ile 31/7/2020 tarihiaralığında süresi dolan veya dolacak denize elverişlilik belgelerinin süresi,1/8/2020 tarihine kadar uzatılır. Bu süreyi, bitiminden itibaren 3 aya kadaruzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı yetkilidir.

c) 4922 sayılıKanunun 3 üncü maddesi kapsamında yapılacak denetlemeler 1/8/2020 tarihinekadar ertelenir. Bu süreyi 3 aya kadar uzatmaya Ulaştırma ve Altyapı Bakanıyetkilidir.

ç) 4/11/2004tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu ve 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılıTürk Medeni Kanununa göre dernekler tarafından verilecek bildirim vebeyannameler ile dernek genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadarertelenir. Bu süre, 3 aya kadar İçişleri Bakanınca uzatılabilir. Ertelenengenel kurul toplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren 30 güniçinde yapılır. Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları ertelemesüresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

d) 24/4/1969tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurultoplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Bu süre, ilgili Bakantarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları,ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır. Mevcutorganların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacakilk genel kurula kadar devam eder.

e) 11/6/2010tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunuile 29/6/2004 tarihli ve 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunukapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. Busüre, Tarım ve Orman Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurultoplantıları, ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içinde yapılır.Mevcut organların görev, yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasındayapılacak ilk genel kurula kadar devam eder.

f) 18/5/2004tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar veBorsalar Kanununun 61 inci maddesi uyarınca 2020 yılı Mayıs ayı içindeyapılması gereken Birlik Genel Kurulu, bir sonraki yıl Genel Kurulu ilebirlikte yapılır.

g) 18/1/1984tarihli ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyarHeyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 33 üncü maddesine göre yapılması gerekenseçimler 2020 yılında yapılmaz.

ğ) 28/2/2008tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge ve tasarım merkezlerindeyürütülen faaliyetlerin Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında da yapılmasına;26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunukapsamında Bölge sınırları içinde yürütülen faaliyetlerin Bölge dışında dayürütülmesine 11/3/2020 tarihinden itibaren 4 ay süreyle sınırlı olmak üzere,Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilir. Bu süre, bitimindenitibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. İzin verilmesidurumunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bilgilendirilmesi kaydıyla, 5746sayılı Kanun ile 4691 sayılı Kanun kapsamındaki indirim, istisna, destek ve teşviklerdenyararlanmaya devam edilir.

h) 25/6/2001tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen tespit 2020 yılıiçin 15 Temmuz 2020 tarihi esas alınarak gerçekleştirilir ve en geç 31 Temmuz2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gönderilir.Aynı fıkranın (b) bendi uyarınca yapılacak tespit ise 15 Temmuz 2020 tarihiesas alınarak yapılır ve Eylül ayının ilk haftasında Resmi Gazetede yayımlanır.Bu süreleri 15 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

ı) 18/10/2012tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındakiyetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu işuyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle uzatılmıştır. Cumhurbaşkanı,bu bentte yer alan üç aylık süreyi bitiminden itibaren üç aya kadar uzatmayayetkilidir.

i) Hazinenin özelmülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, trampası, arsa veya katkarşılığı inşaat yaptırılması ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ile Devletinhüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi ve kullanma izniverilmesi ihaleleri, 31/7/2020 tarihine kadar hizmet bedeli karşılığında Çevreve Şehircilik Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşları ile bunlarıniştiraklerine ait teknik altyapı kullanılmak suretiyle elektronik ortamdayapılabilir. Bu süre Çevre ve Şehircilik Bakanınca 3 aya kadar uzatılabilir. Buihalelere ilişkin usul ve esaslar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafındanbelirlenir.

MADDE 3- 14/9/1972 tarihlive 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme belgesibir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. Bakanlıktan izin almakkaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzelkişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hükümifade eder. Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasayol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmaz.İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletmebelgesi verilmez. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 4- 4/11/1981 tarihlive 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 45-Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlarabağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlısağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borçkarşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilecek oranınaltında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilir.

Birinci fıkrayailişkin usul ve esaslar Strateji ve Bütçe Başkanlığının görüşü alınarak Hazineve Maliye Bakanlığınca belirlenir ve yapılacak harcamalara ilişkin iş veişlemler Hazine ve Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından denetlenir.Denetimlerde, aktarılan tutarların belirlenen esaslar çerçevesinde ve amacınauygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ayrıntılı olarak değerlendirilir.”

MADDE 5- 24/5/1983 tarihlive 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 18-Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

a) Bakımmerkezlerinde bakım hizmeti sunulabilmesi için ek 7 nci maddenin birincifıkrasında yer alan gelir ölçütü ve ağır engellilik şartları,

b) Hizmet alımıylabakım hizmeti sunulabilmesi için ek 10 uncu maddenin birinci fıkrasında yeralan gelir ölçütü şartı,

bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle aranmaz. Cumhurbaşkanı busüreyi bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 6- 25/8/1999 tarihlive 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23 üncü maddesininikinci fıkrasının son cümlesine “başvurular,” ibaresinden sonra gelmek üzere”uygunluk tespitleri hariç olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7- 4447 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 24-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izneayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve buKanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere,herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacaksüreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsizkaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteğiverilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesintiyapılamaz.

Birinci fıkrakapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçininfiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan herişçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiğitarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgariücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezasıuygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecekkanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Bu maddekapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göregenel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüolduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birincifıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genelsağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır.

Bakanlık, nakdiücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddeninuygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir.”

MADDE 8- 4447 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 25-Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebepgerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanmasıbeklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesigerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılanfazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

MADDE 9- 22/5/2003 tarihlive 4857 sayılı İş Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 10-Bu Kanunun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmetsözleşmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle 25inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunlarınilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller vebenzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemez.

Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenişçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilir. Bu madde kapsamındaücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkıvermez.

Bu maddehükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işverenvekiline, sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylıkbrüt asgari ücret tutarında idari para cezası verilir.

Cumhurbaşkanıbirinci ve ikinci fıkrada yer alan üç aylık süreleri altı aya kadar uzatmayayetkilidir.”

MADDE 10- 10/12/2003 tarihlive 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek maddeeklenmiştir.

“Mücbir sebep

EK MADDE 7-Deprem, yangın, sel gibi doğal afetler ile salgın hastalık veya Hazine veMaliye Bakanlığı bilişim sistemlerinin herhangi bir nedenle çalışmaması gibimücbir sebep hallerinde; veri, bilgi ve belgelerin oluşturulması, kaydedilmesi,iletilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin yöntemler Hazine ve MaliyeBakanlığınca belirlenir.

Mücbir sebephallerinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden yürütülenişlemlerde yaşanabilecek gecikme nedeniyle ilgililere, gecikme faizi, gecikmezammı ve ceza gibi yaptırımlar uygulanmaz.”

MADDE 11- 21/3/2007 tarihlive 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aşağıdaki geçici maddeeklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13- (1) 30/9/2020 tarihine kadar bu Kanun kapsamında el konulan ve bulaşıcı salgınhastalıkla mücadele ile doğrudan ilgili tıbbi cihaz ve malzemeler, testmateryali, plazma, etil alkol, izopropil alkol, gliserol, maske, eldiven,tulum, galoş, kolonya, dezenfektan, dezenfeksiyon cihazları, solunum cihazı,yoğun bakım malzemesi, ilaç, aşı, ilk yardım araç-gereçleri ve bunlarınüretiminde kullanılan cihaz ve malzemeler, delil olarak saklanmasına gerekbulunmaması halinde yeteri kadar numune alındıktan, bunun mümkün olmamasıhalinde her türlü ayırt edici özelliği tespit edildikten sonra, el koyan idareveya ilgili kamu kurumu tarafından soruşturma evresinde hakim veya kovuşturmaevresinde mahkemeden tahsisi talep edilebilir. Talep üzerine verilen kararlarakarşı itiraz edilebilir. Hakim veya mahkemece tahsisi uygun bulunan eşyanınsoruşturma veya kovuşturma sonunda iadesine karar verildiği takdirde eşyanınrayiç değerinden varsa gümrük vergileri ve para cezaları ayrıldıktan sonrakalan tutar, tahsis yapılan kurum tarafından eşya sahibine ödenir.

(2) Cumhurbaşkanıbirinci fıkrada yer alan süreyi 3 aya kadar uzatmaya yetkilidir.”

MADDE 12- 13/1/2011 tarihlive 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 13-(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karınınyalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yılkarları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetimkuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi,belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisindenfazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzdeellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz.Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanıyetkilidir.

(2) Genel kurulca2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüzpay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı netdönem karının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkradabelirtilen sürenin sonuna kadar ertelenir.

(3) Bu maddeninkapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dairusul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almaksuretiyle Ticaret Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 13- 14/1/2015 tarihlive 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18 incimaddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve dördüncü fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ı) Ek 1 incimaddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket edenlere on bin Türk lirasından yüzbin Türk lirasına kadar; ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere ise elli binTürk lirasından beş yüz bin Türk lirasına kadar,”

“(4) Bu maddeninbirinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen idari para cezalarını uygulamayetkisi Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna, bu maddede öngörülen diğer idaripara cezalarını uygulama yetkisi ise Bakanlığa aittir. Bakanlığa ait olan idaripara cezası uygulama yetkisi taşra birimlerine devredilebilir.”

MADDE 14- 6585 sayılıKanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Fahiş fiyatartışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu

EK MADDE 1- (1)Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetinsatış fiyatında fahiş artış yapılamaz.

(2) Üretici,tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasadengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallaraulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulamaz.

(3) Üretici,tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçulukuygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim veincelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almakamacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Başkanlığı, İç TicaretGenel Müdürü tarafından yürütülen Kurul;

a) TüketicininKorunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü,

b) Esnaf,Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü,

c) AdaletBakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarımve Orman Bakanlığı tarafından görevlendirilen birer Genel Müdür,

ç) İlgili İçTicaret Genel Müdür Yardımcısı,

d) Türkiye Odalarve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafındangörevlendirilen birer üye,

e) Üretici vetüketici örgütleri ile perakende sektörünü temsilen birer üye,

olmak üzere on üçüyeden oluşur.

(4) Kurul ihtiyaçhalinde Başkanın çağrısı üzerine; Başkan dahil en az yedi üye ile toplanır vetoplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olmasıhalinde Başkanın oy kullandığı tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilir.Kurulun kararları Bakanlıkça uygulanır.

(5) Kurulunsekretarya hizmetleri İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

(6) Kurulunoluşumu, görevleri, çalışma usul ve esasları, sekretarya hizmetleri ve Kurulailişkin diğer hususlar yönetmelik ile belirlenir.”

MADDE 15- 19/8/2016 tarihlive 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ileBazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı maddesinin ikincifıkrasının son cümlesinde yer alan “haziran” ibaresi “ağustos” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 16- 6741 sayılıKanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmeküzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Türkiye Varlık Fonunun, Şirketin,alt fonların ve Şirketin kurduğu şirketlerin, diğer şirketler üzerinde üçüncükişilerle birlikte veya tek başlarına kontrolünü sağlayacak işlemlerinde, işlemlerintarafları, onların doğrudan ve dolaylı ortakları, iştirakleri, bağlıortaklıkları ile kontrol sağlanan şirketlere de bu işlemlerle sınırlı olmaküzere 6362 sayılı Kanunun 23 ila 27 nci maddeleri ile bu Kanun kapsamındayürürlüğe konan ilgili ikincil mevzuat uygulanmaz. 13/1/2011 tarihli ve 6102sayılı Türk Ticaret Kanununun 202 nci maddesi; Türkiye Varlık Fonu, Şirket ilealt fonlar ve Şirketin kurduğu diğer şirketlere, tek başlarına veya üçüncükişilerle birlikte doğrudan ya da dolaylı olarak bunlar lehine üzerindehakimiyet tesis edilen şirketlere ve bu hakimiyetin tesisine ilişkin işlemlerlesınırlı olmak üzere bu işlemlerin taraflarına, onların doğrudan ya da dolaylıortaklarına, iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına uygulanmaz.”

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu Kanunun;

a) 2 ncimaddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (e) ve (ğ) bentleri 10/3/2020tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 8 inci maddesi29/2/2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleriyayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18- (1) Bu Kanunhükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

559
Share via
159 Paylaşım, 559 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
533
Şaşkın
Şirin Şirin
466
Şirin
Lanet Etmek Lanet Etmek
400
Lanet Etmek
Başarısız Başarısız
333
Başarısız
Eğlence Eğlence
266
Eğlence
Nefret Nefret
133
Nefret
hate hate
466
hate
confused confused
133
confused
fail fail
600
fail
fun fun
533
fun
geeky geeky
200
geeky
love love
666
love
lol lol
66
lol
omg omg
533
omg
win win
333
win
Yusuf Tanışman
Araştırırken Öğrenen Öğrendiklerini Yazarak Mutlu Olan Biriyim. 10 Yıldır Bir Çok Blogda Çeşitli Konularda Yazarlık Yaptım ve Bundan Sonra mavimod.com Ailesindeyim.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın

Share via
Bir Format Seçin
resim
Fotoğraf veya GIF
Video
Youtube ve Vimeo Gömmeleri
kişilik testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru
Dereceli Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
bilgi yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Listeyi Aç
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderi için oy verin
Ses
Soundcloud veya Mixcloud Gömmeleri
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Öykü
Gömmeler ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
geri sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları