Jandarma ve Sahil Güvenlik’in görevde yükselme yönetmeliği değişti


573
Share via
173 Paylaşım, 573 Beğeni

Resmi Gazete– 28 Mart 2020 –Sayı : 31082

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/7/2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında görevli Devlet Memurlarının, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarının usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan Devlet memurları hakkında uygulanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Kanunun 72 nci, 73 üncü, 76 ncı ve 91 inci maddeleri ile Genel Yönetmeliğin 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel atama dönemi: Mayıs ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nun, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından ise atama dilekçesi ve sıralı amirlerin mütalaa formunun gönderilmesi kaydıyla her yılın Haziran-Eylül dönemini,

b) Genel Yönetmelik: Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

c) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ili,

ç) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetvelinde gösterilen illerin gruplarını,

d) Kanun: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu,

e) Kurum: İlgisine göre Jandarma Genel Komutanlığını veya Sahil Güvenlik Komutanlığını,

f) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, Kanunun 72 nci, 73 üncü ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,

g) Yönetmelik: Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliği,

ğ) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken asgari süreyi,

ifade eder.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Atamalarda esas alınacak temel ilkeler şunlardır:

a) Bu Yönetmelik kapsamındaki Devlet memurları için hizmet bölgelerinin bulunduğu ildeki zorunlu çalışma süreleri esastır.

b) Yer değiştirme sureti ile atamalarda, atanmak istenilen hizmet bölgesi ve alanındaki kadro imkanları ile ayrılmak istenen yerdeki hizmet ihtiyacı öncelikle dikkate alınır.

c) Kurumun hizmet ihtiyacı nedeniyle hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın belirli bir süre görev yapmak üzere veya sürekli görevle atama yapılabilir.

ç) Hizmet ihtiyacı nedeniyle yapılacak atamalarda, görevin özelliğine göre hizmet bölgeleri ve alanları arasında memurların adil ve dengeli dağılımı sağlanır.

d) Atama isteklerinin değerlendirilmesinde Jandarma Genel Komutanlığında asgari İl Jandarma Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanlığında Bölge Komutanları ve eşiti birlik komutanları ile kurum amirlerinin görüşleri de dikkate alınır.

e) Atanacak memurun asaletinin onaylanmış olması gerekir.

f) Eşleri aile götürülemeyecek görev yerlerine atanan memurların farklı illere atanma talepleri, kadro imkanları ile hizmet ihtiyacı dahilinde dikkate alınabilir.

g) Atama gören personel geçerli bir mazereti olmadan atama onay tarihinden sonra atamasından sarfınazar edilmesi talebinde bulunamaz.

ğ) Yer değiştirme suretiyle atandığı kadro görev yerinde en az iki yıl görev yapmayan memurlar atanma talebinde bulunamaz.

h) Aile birliğini kendi rızasıyla bozanlar hariç, eşi resen atama görenler, atamaya esas sağlık problemleri ortaya çıkanlar ile can güvenliği mazereti bulunup durumlarını belgelendirenler bu Yönetmelikteki kısıtlamalara tabi değildir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet bölgeleri ve bölgelerde zorunlu çalışma süreleri

MADDE 6 – (1) Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren illeri gruplandırılarak, gelişmişlik sıralamasına göre dört hizmet bölgesine ayrılmıştır. Bu hizmet bölgelerine giren il merkezleri bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan “Hizmet Bölgeleri Cetveli”nde gösterilmiştir. Bu Yönetmelik kapsamında atanma talepleri;

a) Birinci hizmet bölgesinde atandığı ilde altı yıl,

b) İkinci hizmet bölgesinde atandığı ilde altı yıl,

c) Üçüncü hizmet bölgesinde atandığı ilde beş yıl,

ç) Dördüncü hizmet bölgesinde atandığı ilde ise dört yıl,

zorunlu çalışma süresini tamamlamadan dikkate alınmaz.

(2) Özürlü Devlet memuru olarak göreve alınan personel, adaylık süresinin sona ermiş olması kaydıyla, birinci fıkrada belirtilen zorunlu çalışma sürelerine tabi değildir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Hizmet bölgesinin tespiti

MADDE 6/A – (1) Aşağıda belirtilen durumlarda kadro imkanları göz önünde bulundurulmak suretiyle;

a) İlk kez Devlet memurluğuna asaleten atananların,

b) Kanunun 71 inci maddesi uyarınca bir sınıftan başka bir sınıfa geçen memurların,

c) Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca başka bir kurumdan kuruma naklen atanan memurların,

ç) Kanunun 92 nci maddesi uyarınca tekrar memurluğa döndürülenlerin,

durumlarına uygun olmak üzere hangi hizmet bölgesinde göreve başlayacakları kurumca belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atanma müracaat ve atama dönemleri

MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar, 10 uncu ve 11 inci maddeler ile 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerinde yer verilen nedenler hariç olmak üzere, her yıl Haziran-Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.

(2) Genel atama dönemi dışında yapılan müracaatlar işleme konulmaz. Aynı gerekçeyle, atama dönemi içerisinde bir kez atanma talebinde bulunulabilir.

(3) Genel atama döneminde yapılan atanma taleplerinin değerlendirilmesi ve işleme konulması Mayıs ayı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı personeli tarafından EK-2’de yer alan “Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu”nun, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli tarafından ise EK-3’te yer alan atama dilekçesi ve amirlerinin mütalaa formunun gönderilmesi kaydıyla her yıl Haziran-Eylül ayları içerisinde yapılır.

(4) Genel atama dönemi dışında yapılan mazeret grubu atanma talepleri veya teklifleri makul zaman içerisinde değerlendirilerek işleme konulur.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Gerçek dışı beyan

MADDE 8/A – (1) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile ataması yapılanların, mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda, ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“d) Engelli statüsünde istihdam edilen ve ilgili mevzuatına göre aldığı sağlık kurulu raporuyla en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır. Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır. Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun görev yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

e) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit, gazi olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin; çalıştıkları kurum veya kuruluşların hizmet birimleri olan yerlere münhasır olmak üzere, aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumlarının ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle bu Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.

f) Aynı kurumda farklı yerlerde görev yapan aynı sınıf ve unvandaki devlet memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi, atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

“g) Yer değiştirme suretiyle atamalar, devlet memurlarının öğrenimi, uzmanlığı, iş tecrübesi, mesleki bilgisi gibi özellikleri ile boş kadro durumuna göre kamu/birey yararı ve dengesi gözetilerek yapılır.

ğ) Aynı hizmet alanında çalışan eşlerden birinin aile birliğini kendi rızası ile bozarak, başka bir hizmet alanına/bölgesine atanması durumunda aile birliği mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunulamaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Kurum, hizmet ihtiyacı duyulan kadrolara bu maddede belirtilen hallerde resen atama yapabilir.

(2) Bu madde kapsamında verilen atama teklifleri herhangi bir döneme tabi tutulmaksızın değerlendirilir.

(3) Kurum merkez ve taşra teşkilatında meydana gelen kadro, unvan, bağlantı değişikliği ve kadroların iptali durumunda;

a) Personelin kazanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki bulunduğu sınıf ve unvanında münhal bulunan bir kadroya,

b) Bunun mümkün olmaması halinde, atanmaya istekli olduğu aynı hizmet bölgesi içerisinde ihtiyaç bulunan münhal kadrolardan birine,

c) Unvanında kadro/münhal kadro bulunmaması halinde; hizmet alanı içerisinde aynı görev grubunda kalmak kaydıyla münhal başka bir kadroya, aynı görev grubu içerisinde münhal bir kadro bulunmaması halinde ise, istekli olması durumunda bir alt görev grubuna,

ataması yapılabilir.

(4) Memurun görevli olduğu birlik veya kurumun bir başka kuruma devri halinde, devredilen kurum ile mutabakat yapılmışsa memurların kurumlar arası nakilleri yapılır. Mutabakat yapılmamışsa üçüncü fıkra kapsamında işlem tesis edilir.

(5) Birlik/kurumun konuş değişikliği durumunda, memur birliğin/kurumun intikal ettiği yerde görevine devam eder. Konuş değişikliği ile birlikte bağlantı değişikliği ya da birlik/kurumun adı da değişmiş ise bu değişikliğe dair atama yapılır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Mazerete bağlı yer değiştirmeler

MADDE 11 – (1) Memurun sağlık, aile birliği, can güvenliği ve çocuklarının eğitim durumu mazeretlerinin belgelendirilmesi halinde, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan isteği üzerine yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini yeni alacağı sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek zorundadır. Bu durumun takibi yeni atandığı birliğin sorumluluğundadır.

a) Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği: Memurun sağlık durumuna dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, aynı çatı altında yaşayan ve bakmakla yükümlü olduğu eşi, çocukları, anne ve babası ile yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, memurun görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini, tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde ise başka bir hizmet bölgesinde kurumca ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanabileceği bir hizmet alanına atanabilir.

b) Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği: Memurun;

1) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

2) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

3) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak kaydıyla, her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

4) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

5) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir. Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ya da (b) bendinin dördüncü alt bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

c) Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği: Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için;

1) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli makamlardan alınacak belgeyle ortaya konulması gerekir. Can güvenliği mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değişikliğinde memur; aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise mahkeme kararına veya personelin talebi üzerine diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

2) 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine atanabilir.

ç) Çocuklarının Eğitim Durumu Gerekçesiyle Yer Değişikliği: Asgari iki çocuğu devam zorunluluğu bulunan önlisans veya lisans düzeyinde öğrenim gören personelin çocuklarından birinin yanına atanma isteği, hizmet ihtiyacı ve kadro imkanları dikkate alınarak çocuklarından birinin yanına bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilebilir. Ancak, atanma talebinin yerine getirilmesini müteakip, çocuğunun başka illerdeki benzer okullara nakli gerekçesiyle yapılacak atanma talepleri dikkate alınmaz.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İsteğe bağlı yer değiştirmeler

MADDE 12 – (1) Aşağıda belirtilen istisnai hallerde zorunlu çalışma süre şartı aranmaksızın bir defaya mahsus olmak şartıyla;

a) Eşi kamu kurumu veya özel sektör kuruluşundan emekli olan veya memuriyet görevinden istifa edenlerden ikametgahını başka bir ile taşıyanların,

b) Eşinden boşananlardan çocukların velayetini mahkeme kararıyla üzerine alanların,

c) Eşi veya çocuğu vefat edenlerin,

atanma talepleri, hizmet ihtiyacı ve kadro imkanları ölçüsünde yer değiştirme suretiyle atamayla karşılanabilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İdari ve zaruri sebeplerle yer değiştirme

MADDE 13 – (1) İdari ve zaruri sebeplerle yapılacak yer değiştirme suretiyle atama esasları şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonucu, mevcut görev yaptığı ilden, sınav başarı sıralaması ve il tercihine göre başka bir ile atanan memurlar; en az dört yıl görev yapmadan, yer değiştirme suretiyle atanma talebinde veya teklifinde bulunamaz.

b) Atamaya tabi tutulacak uzman unvanlı Devlet memurları atanacakları ilde sınıf/unvan ve öğrenim durumlarına uygun münhal bir kadro bulunmaması halinde, uzman kadrolarına atanma hakkı saklı tutulmak kaydıyla, istekleri doğrultusunda sınıflarına ve öğrenim durumlarına uygun münhal bulunan kadro görev yerlerine atamaları yapılabilir.

c) Devlet memuru temin ve istihdam esaslarına göre hizmet ihtiyacı fazlası olarak istihdam edilenler ile kurumun görev yerinin özelliğine göre istihdamına ihtiyaç duyulanlar isteklerine bağlı kalmaksızın, kazanılmış hak aylığı derecesiyle her zaman aynı veya dengi görev yerlerine atanabilirler.

ç) Adli veya idari soruşturma geçirmiş olan memurlardan, soruşturma sonucunda memuriyetten çıkarma cezasından başka bir ceza tayin edilenler ile almış olduğu son cezanın tarihinden geriye doğru bir yıl içerisinde olmak kaydıyla, aynı disiplin amirinden asgari 3 disiplin cezası veya farklı disiplin amirlerinden asgari 5 disiplin cezası alanların, birliklerince görev yerlerinin değiştirilmesinin teklif edilmesi halinde, memurun isteğine bağlı kalmaksızın hizmet alanı dışına ataması yapılabilir.

d) Haklarında adli veya idari bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda o yerde kalmasında sakınca görülmüş olan memurun hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve atanma dönemi beklenmeksizin hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

e) Hizmet gereği yer değişikliği yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içindeki başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır.

f) Başka bir hizmet alanına veya bölgesine atanan memurlardan, haklarında yürütülen soruşturma sonucunda kovuşturmaya yer olmadığı kararı veya kovuşturma sonucunda beraat kararı verilenler, talep etmeleri halinde ayrıldıkları hizmet alanına münhal kadro bulunması durumunda atanır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde belirtilen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereği verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler aşağıda gösterilmiştir:

a) Kanun ile diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler,

c) Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Müracaat şekli ve atama teklifleri

MADDE 17 – (1) Memurların atanma talep ve teklifleri aşağıda yer verilen şekillerde yapılır:

a) Memur, atanma gerekçesini, atama öncelik sırasına göre atanmak istediği yerleri bildiren dilekçesi ile ilk amirine müracaat eder.

b) Memurun sıralı amirlerince atanma talebine ilişkin görüşler Yer Değiştirme Suretiyle Atanma İstek Formu/Mütalaa Formunda belirtilerek onaylanır.

c) Atanma talebinin gerekçesine dair geçerli ve onaylı belgeler müracaata ek yapılarak atamaya yetkili makama gönderilir.

(2) Birliğince yapılacak atama tekliflerinde ise gerekçe açık şekilde belirtilerek ve varsa gerekçeye dair belgeler eklenmek suretiyle atamaya yetkili makama gönderilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Atama yetkisi

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atama yetkisi; İçişleri Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesinde düzenlenmiştir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe EK-1’den sonra gelmek üzere ekte yer alan EK-2 ve EK-3 eklenmiştir.

MADDE 22 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

573
Share via
173 Paylaşım, 573 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
200
Şaşkın
Şirin Şirin
133
Şirin
Lanet Etmek Lanet Etmek
66
Lanet Etmek
Başarısız Başarısız
666
Başarısız
Eğlence Eğlence
600
Eğlence
Nefret Nefret
466
Nefret
hate hate
133
hate
confused confused
466
confused
fail fail
266
fail
fun fun
200
fun
geeky geeky
533
geeky
love love
333
love
lol lol
400
lol
omg omg
200
omg
win win
666
win
Yusuf Tanışman
Araştırırken Öğrenen Öğrendiklerini Yazarak Mutlu Olan Biriyim. 10 Yıldır Bir Çok Blogda Çeşitli Konularda Yazarlık Yaptım ve Bundan Sonra mavimod.com Ailesindeyim.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın

Share via
Bir Format Seçin
resim
Fotoğraf veya GIF
Video
Youtube ve Vimeo Gömmeleri
kişilik testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru
Dereceli Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
bilgi yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Listeyi Aç
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderi için oy verin
Ses
Soundcloud veya Mixcloud Gömmeleri
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Öykü
Gömmeler ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
geri sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları