Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinde değişiklik


561
Share via
161 Paylaşım, 561 Beğeni

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KÜLTÜR VE TURİZM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 300 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Atama yapılacak kadroların Bakanlıkça belirlenen derece ve sayıları, öğrenim dallarına göre kontenjanları, KPSS puan türleri, taban puanları ve puan sıralamasına göre kaç adayın davet edileceği, yarışma sınavına katılacak olanlarda aranan genel ve özel şartlar, müracaat tarihi, yeri, şekli ve istenecek belgeler, yarışma sınavının yeri, şekli, tarihi, sınav konuları ile ağırlık puanları ve diğer hususlar; sınava başvuru için öngörülen son tarihten en az otuz gün önce, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesinde ve Bakanlık internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Yarışma sınavı başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir. Elektronik ortamda başvuruya ilişkin usul ve esaslar sınav duyurusunda belirtilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, sınava alınacak adaylardan öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı maddenin teselsül eden dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Uzman yardımcısı; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni süreleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil ikinci yılın bitiminden itibaren en geç bir ay içinde, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda üç tez konusunu tercih sırasına göre belirleyerek seçer ve birim amirine sunar. Birim amirince yedi gün içerisinde verilecek onay ile tez konusu kesinleşmiş olur. Uzman yardımcısı kesinleşen tez konusunda Bakanlıkça belirlenen şekle uygun olarak tez önerisi hazırlar.”

“(3) Uzman yardımcısının ikinci fıkrada belirtilen konularda ve sürede tez konularını belirlememesi halinde uzman yardımcısına birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere bir aylık ek süre verilir. Bu süre içinde de tez konularını belirlemeyen uzman yardımcısının tez konusu birim amirince belirlenerek ilgiliye tebliğ edilir.”

“(4) Tez önerisi, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içerisinde tamamlanır. Uygun bulunmayan öneriler, yeni bir öneri hazırlanması maksadıyla onaylama süresi içerisinde gerekçesi belirtilerek iade edilir. Uzman yardımcısı, iade tarihinden itibaren en geç bir ay içinde yeni bir öneri hazırlayarak onaya sunar. Tez önerisinin ikinci defa reddi halinde, uzman yardımcısı, birim amirince hazırlanan veya hazırlatılan tez önerisine göre tezini hazırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tez projesine” ibaresi “tez önerisine” şeklinde ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, öncelikle üniversite öğretim üyeleri; bu temin edilemediği takdirde genel müdür, genel müdür yardımcısı veya daire başkanı düzeyinde birim amirleri ya da Bakanlıkta en az 10 yıl görev yapmış uzmanlar arasından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenerek diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, aynı maddenin teselsül eden üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Aynı vasıfları haiz aynı sayıda kişi de yedek üye olarak belirlenir.”

“(2) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, sınava alınacak adaylardan öğrenim durumu itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.”

“(3) Komisyon, adayın tezini tez jürisi olarak değerlendirir; gerekli görmesi halinde tez danışmanını dinlemek üzere davet edebilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Uzman yardımcısının hazırladığı tez, birim amirince tez danışmanı raporu ile birlikte, tez danışmanı raporunun teslim edildiği tarihten itibaren on gün içerisinde Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğüne beş kopya olarak gönderilir. Gönderilen tezler adı geçen Genel Müdürlük tarafından en geç bir ay içinde uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerine dağıtılır. Yeterlik sınav komisyonu, Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre, teslim aldığı tezleri en geç iki ay içerisinde inceler ve uzman yardımcısını, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak üzere davet eder.

(2) Geçerli bir mazereti olmaksızın tez savunma toplantısına katılmayan uzman yardımcısının tezi yetersiz sayılır.

(3) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu üyelerinin her biri, savunma toplantısının ardından teze ilişkin puanlamasını yapar. Yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma nedenlerini içeren bir değerlendirme raporu hazırlar.

(4) Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz sayılması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz sayılan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

(5) Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder. Verilen ilave süre içinde tezinde gerekli değişiklikleri yapmayan uzman yardımcıları hakkında 657 sayılı Kanunun disiplin hükümleri uygulanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yeterlik sınavı, uzmanlık yeterlik sınav komisyonu tarafından, Bakanlıkça belirlenecek bir tarihte yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır. Yeterlik sınavının iki aşamalı veya sadece yazılı sınav şeklinde yapılması halinde yazılı sınav, Bakanlık Makamının uygun görmesiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık tarafından yapılması halinde sınav soruları Yeterlik Sınav Komisyonunca hazırlanır. Yeterlik sınavı ilgili bakan yardımcısının onayı ile yılda en fazla üç defa açılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4848 sayılı Kanun,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

561
Share via
161 Paylaşım, 561 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
466
Şaşkın
Şirin Şirin
400
Şirin
Lanet Etmek Lanet Etmek
333
Lanet Etmek
Başarısız Başarısız
266
Başarısız
Eğlence Eğlence
200
Eğlence
Nefret Nefret
66
Nefret
hate hate
400
hate
confused confused
66
confused
fail fail
533
fail
fun fun
466
fun
geeky geeky
133
geeky
love love
600
love
lol lol
666
lol
omg omg
466
omg
win win
266
win
Yusuf Tanışman
Araştırırken Öğrenen Öğrendiklerini Yazarak Mutlu Olan Biriyim. 10 Yıldır Bir Çok Blogda Çeşitli Konularda Yazarlık Yaptım ve Bundan Sonra mavimod.com Ailesindeyim.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın

Share via
Bir Format Seçin
resim
Fotoğraf veya GIF
Video
Youtube ve Vimeo Gömmeleri
kişilik testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru
Dereceli Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
bilgi yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Listeyi Aç
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderi için oy verin
Ses
Soundcloud veya Mixcloud Gömmeleri
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Öykü
Gömmeler ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
geri sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları