Resmi Gazetede yayımlanan İnfaz Kanunu düzenlemesinin tam metni


566
Share via
166 Paylaşım, 566 Beğeni

CEZAVE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7242

Kabul Tarihi: 14/4/2020

MADDE 1- 16/5/2001 tarihlive 4675 sayılı İnfaz Hakimliği Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu Kanun, cezainfaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkındayapılan işlemlere veya bunlarla ilgili faaliyetlere ya da Cumhuriyet savcısınınceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelikşikayetleri incelemek ve karara bağlamak, ceza ve güvenlik tedbirlerinininfazına ilişkin hakim veya mahkeme tarafından verilmesi gerekli kararları almak,işleri yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek üzerekurulan infaz hakimliklerine ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 2- 4675 sayılıKanunun 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İnfazhakimliklerinin kuruluşu ve yetkisi

MADDE 2- BuKanunla ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla her ilmerkezi ile bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularakbelirlenen ilçelerde Hakimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarakAdalet Bakanlığınca infaz hakimliği kurulur.

İş durumunungerekli kıldığı yerlerde birden fazla infaz hakimliği kurulabilir. Bu durumdainfaz hakimlikleri numaralandırılır. Müstakilen infaz hakimliğine atananhakimler, adli yargı adalet komisyonlarınca başka mahkemelerde veya işlerdegörevlendirilemez.

İnfaz hakimliğibulunduğu il veya ilçenin adı ile anılır.

İnfaz hakimliğininyargı çevresi, kurulduğu il merkezi ve ilçeler ile bunlara adli yönden bağlananilçelerin idari sınırlarıdır.

Ağır ceza mahkemeleriile büyükşehir belediyesi bulunan illerde, büyükşehir belediyesi sınırlarıiçerisindeki il ve ilçenin adı ile anılan infaz hakimliğinin yargı çevresi, ilveya ilçe sınırlarına bakılmaksızın Adalet Bakanlığının önerisi üzerineHakimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir.

Coğrafi durum veiş yoğunluğu göz önünde tutularak bir infaz hakimliğinin kaldırılmasına veyayargı çevresinin değiştirilmesine, Adalet Bakanlığının önerisi üzerine Hakimlerve Savcılar Kurulunca karar verilir.

İnfaz hakimliğininyetkisi, hükmün infazına ilişkin işlemin yapıldığı yere göre belirlenir.

Ceza infazkurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular hakkında idareceyapılan işlemler veya bunlarla ilgili faaliyetlere ilişkin yapılan şikayetlerbakımından işlemin yapıldığı veya faaliyetin gerçekleştiği ceza infaz kurumununbulunduğu yer infaz hakimliği yetkilidir.

İnfaz hakimliğindebir yazı işleri müdürü ile yeteri kadar personel bulunur.”

MADDE 3- 4675 sayılıKanunun 3 üncü maddesinde yer alan “Yüksek” ibareleri madde metnindençıkarılmıştır.

KAPAT [X]

MADDE 4- 4675 sayılıKanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına (4) numaralı bendinden sonra gelmeküzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve diğer bent numarası buna göre teselsülettirilmiştir.

“5. Cumhuriyetsavcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlarakarşı yapılan şikayetleri incelemek.

6. Ceza vegüvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin mahsup, ceza zamanaşımı ve hükümlününölümü hallerinde verilecek kararlar da dahil olmak üzere hakim veya mahkemetarafından verilmesi gerekli kararları almak ve işleri yapmak.”

MADDE 5- 4675 sayılıKanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilgili faaliyetlerin” ibaresindensonra gelmek üzere “ya da Cumhuriyet savcısının ceza ve güvenlik tedbirlerinininfazına ilişkin verdiği kararların” ibaresi ile “gerekçesiyle bu” ibaresindensonra gelmek üzere “karar,” ibaresi, dördüncü fıkrasına “başvurulması,”ibaresinden sonra gelmek üzere “verilen kararın,”, “doğması ve” ibaresinden sonragelmek üzere “karar,” ve “gerçekleşmesi durumunda” ibaresinden sonra gelmeküzere “karar,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- 4675 sayılıKanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına “kalan bir” ibaresinden sonra gelmeküzere “karar,” ibaresi ve üçüncü fıkrasına “yerinde görürse,” ibaresinden sonragelmek üzere “verilen kararın veya” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yeralan “4.4.1929 tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu” ibaresi”4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu” şeklinde, beşincifıkrası aşağıdaki şekilde ve altıncı fıkrasında yer alan “kurulduğu yer”ibaresi “yargı çevresinde bulunduğu” şeklinde değiştirilmiştir.

“İnfaz hakimininkararlarına karşı şikayetçi veya ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından,tebliğden itibaren yedi gün içinde Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göreitiraz yoluna gidilebilir. Kanunlarda infaz hakiminin onayına tabi olduğubelirtilen hususlarda da bu hüküm uygulanır.”

MADDE 7- 4675 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2-Bu Kanunun 6 ncı maddesinin beşinci fıkrası ile 13/12/2004 tarihli ve 5275sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 14 üncümaddesinin beşinci fıkrası, 48 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi,105/A ve 110 uncu maddeleri hariç olmak üzere, bu maddeyi ihdas eden Kanunla,İnfaz Hakimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerininİnfazı Hakkında Kanunda infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişineilişkin yapılan değişiklikler veya infaz hakimliğine yeni görevler verendüzenlemeler, 1/9/2020 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihe kadar; mevcuthükümlerin uygulanmasına devam olunur, infaz hakimliklerine bu maddeyi ihdaseden Kanunla değişiklik yapmak suretiyle verilen görevler bakımından mahkemelerinmevcut görev ve yetkileri devam eder, belirtilen işler bu mahkemelercesonuçlandırılır ve bu tarihe kadar yapılan şikayet, başvuru ve taleplerbakımından infaz hakimliğinin görevine girdiğinden dolayı yetkisizlik veyagörevsizlik kararı verilemez.

Bu maddeyi ihdaseden Kanunla infaz hakimliğinin kuruluş, görev, yetki ve işleyişine ilişkinyapılan değişiklikler nedeniyle olağan veya olağanüstü kanun yolu incelemesindebozma kararı verilemez.

Bu maddeyi ihdaseden Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanacağı tarihe kadar, iş ve kadrodurumu dikkate alınarak, 2 nci maddenin değiştirilen hükümlerine göre infazhakimlikleri kurulur ve faaliyete geçirilir.”

MADDE 8- 26/9/2004 tarihlive 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 50 nci maddesinin altıncı fıkrasında yeralan “hükmü veren mahkeme” ibaresi “infaz hakimliği” ve yedinci fıkrasında yeralan “hükmü veren mahkemece” ibaresi “infaz hakimliğince” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 9- 5237 sayılıKanunun 51 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “hakim” ibaresi “infazhakimi”, beşinci fıkrasında yer alan “hakime” ibaresi “infaz hakimine” veyedinci fıkrasında yer alan “hakimin” ibaresi “infaz hakiminin” şeklindedeğiştirilmiş ve yedinci fıkrasına “çektirilmesine” ibaresinden sonra gelmeküzere “infaz hakimliğince” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- 5237 sayılıKanunun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesine “ertelenen veya”ibaresinden sonra gelmek üzere “denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasıinfaz edilen ya da” ibaresi ve ikinci cümlesine “cezası ertelenen” ibaresindensonra gelmek üzere “veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezası infazedilen ya da koşullu salıverilen” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- 5237 sayılıKanunun 86 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent ve “oranında”ibaresinden sonra gelmek üzere “, (f) bendi bakımından ise bir kat” ibaresieklenmiştir.

“f) Canavarcahisle,”

MADDE 12- 5237 sayılıKanunun 87 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “onaltı” ibaresi”onsekiz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 5237 sayılıKanunun 220 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iki yıldan altı yıla”ibaresi “dört yıldan sekiz yıla” ve ikinci fıkrasında yer alan “bir yıldan üçyıla” ibaresi “iki yıldan dört yıla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 14- 5237 sayılı Kanunun241 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beş yıla kadar hapis ve”ibaresi “altı yıla kadar hapis ve beşyüz günden” şeklinde değiştirilmiş vemaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Suçun birörgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek ceza bir katartırılır.”

MADDE 15- 4/12/2004 tarihlive 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin mülga dördüncüfıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(4) Maruz kaldığıağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarındahayatını yalnız idame ettiremediği 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza veGüvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasıuyarınca tespit edilen şüpheli ile gebe olan veya doğurduğu tarihten itibarenaltı ay geçmemiş bulunan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrolaltına alınmasına karar verilebilir. Hakkında mahkümiyet hükmü verilmiş ve buhükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olmasıhalinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemeside adli kontrol kararı verebilir.”

MADDE 16-5271 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiştir.

“Hakkında mahkümiyet hükmü verilmişve bu hükümle ilgili olarak istinaf veya temyiz kanun yoluna başvurulmuş olmasıhalinde, UYAP kayıtlarını incelemek suretiyle hükmü veren ilk derece mahkemeside tutuklama kararı verebilir.”

MADDE 17- 5271 sayılıKanunun 272 nci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu suretle verilen hükümlertekerrüre esas olmaz.”

MADDE 18- 13/12/2004tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun14 üncü maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Aşağıdakihallerde hükümlüler hakkında verilen cezalar doğrudan açık ceza infazkurumlarında yerine getirilir:

a) Terör suçları,örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyetikapsamında işlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardanmahküm olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilmekararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmaküzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkümolanlar.

b) Taksirlisuçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahküm olanlar.

c) Adli paracezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler.

d) 9/6/1932tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabitutulanlar.

(3) Hükümlülerinkapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına 89 uncumadde uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda karar verilir.

(4) Toplam on yılve daha fazla hapis cezasına mahküm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak,yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenensuçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar veuyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahküm olanlarınkapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına ilişkinidare ve gözlem kurulu kararları, infaz hakiminin onayından sonra uygulanır.”

“(5) Doğrudan açıkceza infaz kurumuna alınanlar dahil olmak üzere bu kurumlarda bulunanhükümlülerden;

a) Firar edenlerveya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler idare vegözlem kurulu kararıyla,

b) Kınamadan başkabir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzeninsağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeniya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar idare ve gözlem kurulukararıyla,

c) Açık ceza infazkurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlaridare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hakiminin onayıyla,

kapalı ceza infazkurumlarına gönderilirler.

(6) Hükümlülerin,suç ve ceza türlerine göre, açık ceza infaz kurumlarına ayrılıpayrılmamalarına, açık ceza infaz kurumlarında geçirecekleri sürelere, kapalıceza infaz kurumlarına gönderilmelerine, doğrudan açık ceza infaz kurumlarınaalınmalarına, doğrudan açık ceza infaz kurumlarına alınanların kapalı cezainfaz kurumlarına gönderilmelerine ve diğer hususlara ilişkin usul ve esaslaryönetmelikte gösterilir.”

MADDE 19- 5275 sayılıKanunun 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesine “itibaren”ibaresinden sonra gelmek üzere “bir yıl” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 5275 sayılıKanunun 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasına “gelmesi veya” ibaresinden sonragelmek üzere “hükümlünün eş veya çocuklarının sürekli hastalık veya malullüklerinedeniyle bakıma muhtaç olmaları ya da” ibaresi eklenmiş ve fıkrada yer alan”altı ayı” ibaresi “bir yılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 21- 5275 sayılıKanunun 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Hakkındayakalama emri çıkarılan hükümlünün yakalanabilmesi amacıyla gerektiğindekonutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda arama yapılabilmesibakımından Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesi hükümleri uygulanır.Hakim tarafından verilecek arama kararları sulh ceza hakimi tarafındanverilir.”

MADDE 22- 5275 sayılıKanunun 30 uncu maddesine dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdakifıkra eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiş, maddenin mevcutbeşinci fıkrasına “esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile beşinci fıkrakapsamında çalıştırılacak hükümlülere uygulanmayacak kısıtlayıcı hükümler”ibaresi eklenmiştir.

“(5) Açık cezainfaz kurumlarında bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumu görevlilerinindenetiminde, kamu kurum ve kuruluşlarının iş alanlarında, geceleyin bu kurum vekuruluşlar tarafından barındırılmak suretiyle çalıştırılabilirler. Bu şekildeçalıştırılan süre, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesi uyarıncadenetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilecek süreye ilaveedilir.”

MADDE 23- 5275 sayılıKanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hükümlünün duruşma, sağlık, eğitimve çalışma gibi nedenlerle geçici olarak kurum dışında bulunduğu yerler de bufıkranın uygulanması bakımından kurum olarak kabul edilir.”

MADDE 24- 5275 sayılıKanunun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) Kurumidaresine bildirilen telefon numarası aracılığıyla ya da teknik müdahale ilebaşka bir hatta yönlendirme yapmak suretiyle görüşme hakkı olmayan kişilerlegörüşmek.”

MADDE 25- 5275 sayılıKanunun 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“n) Kuruma alkolsokmak, kurumda alkol bulundurmak veya kullanmak.”

MADDE 26- 5275 sayılıKanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendine “temizliğini”ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kendi yaşam alanının temizliğini” ibaresieklenmiş ve aynı fıkranın (ı) bendinde yer alan “Kurum” ibaresi “Resmikurumlardan, kurum” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (g) bendine”teşhir etmek” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da bulundurmak” ibaresieklenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (j) bendi eklenmiş, yedinci fıkrasında yeralan “İznin ertelenmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya ziyaretlerin kapalışekilde yaptırılması” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “kadarertelenmesidir.” ibaresi “kadar ertelenmesi veya kapalı ceza infaz kurumlarındaaçık ziyaretlerin altmış güne kadar kapalı şekilde yaptırılmasıdır.” şeklindeve aynı fıkranın (e) bendinde yer alan “ve yeni gelenlere satmak.” ibaresi”veya satmak ya da maddi menfaat karşılığı diğer çocuklara kullandırmak.”şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiş, sekizincifıkrasının birinci cümlesine “altı ay” ibaresinden sonra gelmek üzere “, bufıkrada sayılan disiplin eylemlerinin ikinci veya daha fazla tekrarı halindeise bir yıl” ibaresi ve aynı fıkranın (a) bendine “dışında” ibaresinden sonragelmek üzere “başkasını neticesi sebebiyle ağırlaşmış şekilde yaralamak ya da”ibaresi eklenmiştir.

“j) Başkasına aiteşyaya kasten zarar vermek.”

“r) Kurumdagüvenlik amacıyla oluşturulan teknik, mekanik veya elektronik cihaz ya dasistemleri kasten etkisiz veya çalışamaz hale getirmek yahut amacı dışındakullanmak.”

MADDE 27- 5275 sayılıKanunun 47 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki gün” ibaresi “beşgün” şeklinde ve üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeyeaşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Soruşturma engeç onbeş gün içinde tamamlanır. Firar halinde bu süre hükümlününyakalandığının öğrenildiği tarihte başlar. Düzenlenen rapor ve ekleri disiplinkuruluna sunulur. Soruşturma süresi eylemin ve soruşturmanın niteliğine göreinfaz hakiminin yazılı onayı ile yedi güne kadar uzatılabilir.”

“(8) Disiplin soruşturmasıhükümlünün barındırıldığı ceza infaz kurumu disiplin kurulu tarafından yapılır.Hükümlünün ceza infaz kurumu dışındaki eylemleri nedeniyle yapılacak disiplinsoruşturması, hükümlünün eylem öncesi en son barındırıldığı ceza infaz kurumudisiplin kurulu tarafından yapılır.”

MADDE 28- 5275 sayılıKanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kaldırılması içingerekli süre içinde” ibaresi “infazı tamamlanıp kaldırılması için dördüncüfıkrada belirtilen süreler geçinceye kadar” şeklinde değiştirilmiş, üçüncüfıkrasının (a) bendine “Hücreye koyma” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veodaya kapatma” ibaresi eklenmiş ve fıkranın (c) bendinde yer alan “yerineziyaretçi kabulünden yoksun bırakma cezası iki katı süreyle uygulanır.” ibaresi”yerine 44 üncü maddenin ikinci fıkrasının uygulandığı hallerde iki ay, üçüncüfıkrasının uygulandığı hallerde dört ay süreyle ziyaretçi kabulünden yoksunbırakma cezası uygulanır.” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “Disiplinkurulu,” ibaresi “Çocuğun bulunduğu kurumun disiplin kurulu,” ve “vermiş olduğucezayı” ibaresi “verilen disiplin cezasını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 29- 5275 sayılıKanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “iki”ibaresi madde metninden çıkarılmış, bende “vasisiyle” ibaresinden sonra gelmeküzere “ya da ana veya babasıyla birlikte kardeşiyle” ibaresi ve fıkrayaaşağıdaki bentler eklenmiştir.

“l) Çocukhükümlüler için kurum bünyesinde gerçekleştirilen tören veya anma günü ya dadoğum günlerinde çocukların ailelerinin de etkinliklere katılması sağlanabilir.

m) Çocukhükümlünün yanında kalacağı bir yakınının olmaması nedeniyle kullanamadığı özelizinler yerine kurum idaresinin uygun gördüğü gün kadar eğitimevinin bulunduğuil sınırları içinde gündüzleri iznini geçirmesi ve gece eğitimevinde kalmasıimkanı verilebilir.

n) Çocukeğitimevinde kalan hükümlünün hafta sonunda bir gün, kurum idaresinin uygungördüğü süre kadar, kurum dışına çıkmasına izin verilebilir.

o) Çocukeğitimevinde kalan hükümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının gençlik kampı veyagençlik merkezi gibi imkanlarından yararlandırılabilir.”

MADDE 30- 5275 sayılıKanunun 54 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“c) Ceza infazkurumlarında bulunulması gereken sürenin üç aydan fazla olması,”

MADDE 31- 5275 sayılıKanunun 61 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca, hükümlüler kamu kurum vekuruluşlarına bağlı kütüphanelerde bulunan ve 62 nci maddedeki şartları taşıyanyayınlardan yararlandırılabilir.”

MADDE 32- 5275 sayılıKanunun 62 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş vemaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Kurumdisiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren,hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcenhaber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan hiçbir yayın hükümlüye verilmez.”

“(4) Basın İlanKurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler,ceza infaz kurumuna kabul edilmez. Ancak ilan ve reklamın geçici süreylekesilmesi hali, bu hükmün dışındadır. Yabancı dilde yayımlanmış gazete vedergilerin ceza infaz kurumuna kabul edilmesinde Adalet Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 33- 5275 sayılıKanunun 66 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “ağır hastalık” ibaresinden sonragelmek üzere “, salgın hastalık” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 34- 5275 sayılıKanunun 69 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69- (1)Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlü, iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram,yılbaşı veya kendi doğum günlerinde dışarıdan gönderilen ve kurum güvenliğiiçin tehlikeli olmayan bir hediyeyi kabul etme hakkına sahiptir. Çocuk vealtmış beş yaşını tamamlamış hükümlüler ile beraberinde çocuğu bulunan kadınhükümlüler, idare ve gözlem kurulu tarafından alınacak karar doğrultusundabelirtilen zaman dilimi dışında da hediye kabul edebilir. Bunun esas veusulleri yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 35- 5275 sayılıKanunun 76 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Bu maddeninuygulanmasına ve sınavlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 36- 5275 sayılıKanunun 89 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

“Hükümlülerindeğerlendirilmesi ve iyi halin belirlenmesi

MADDE 89- (1)Hükümlüler, ceza infaz kurumlarında bulundukları tüm aşamalarda, ceza infazkurumlarının düzen ve güvenliği amacıyla konulmuş kurallara uyup uymadığı,haklarını iyi niyetle kullanıp kullanmadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerinegetirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumlabütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarınazarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulutarafından iyi halin belirlenmesine esas olmak üzere en geç altı ayda birdeğerlendirmeye tabi tutulur.

(2) Birinci fıkrauyarınca yapılacak değerlendirmede, infazın tüm aşamalarında hükümlülerinkatıldığı iyileştirme ve eğitim-öğretim programları ile spor ve sosyalfaaliyetler, kültür ve sanat programları, aldığı sertifikalar, kitap okumaalışkanlığı, diğer hükümlü ve tutuklular ile ceza infaz kurumu görevlileri vedışarıyla olan ilişkileri, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı, cezainfaz kurumu kuralları ile kurum bünyesindeki çalışma kurallarına uyumu vealdığı disiplin cezaları dikkate alınır.

(3) Toplam on yılve daha fazla hapis cezasına mahküm olanlar ile terör suçları, örgüt kurmak,yönetmek veya örgüte üye olmak suçları, örgüt faaliyeti kapsamında işlenensuçlar, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar veuyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından mahküm olanlarhakkında yapılacak açık ceza infaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestliktedbiri uygulanarak cezanın infazına ve koşullu salıverilmeye ilişkindeğerlendirmelerde idare ve gözlem kuruluna Cumhuriyet başsavcısı veyabelirleyeceği bir Cumhuriyet savcısı başkanlık eder. Ayrıca, idare ve gözlemkuruluna Cumhuriyet başsavcısı tarafından belirlenen bir izleme kurulu üyesiile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı il veyailçe müdürlükleri tarafından belirlenen birer uzman kişi katılır.

(4) İdare vegözlem kuruluna Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığıile izleme kurulundan katılan üyelere katıldıkları her bir toplantı günü içinmemur maaş katsayısının (500) rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak miktardahuzur hakkı ödenir.

(5) Kanunlarda iyihalliliğin arandığı durumlarda, hükümlülerin tutum ve davranışlarınındeğerlendirilmesi bakımından bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Açık cezainfaz kurumuna ayırmaya, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanıninfazına ve koşullu salıverilmeye ilişkin olarak tutum ve davranışları olumsuzdeğerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulma süreleribir yılı geçemez.

(7) İdare vegözlem kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelere esas olacak ilkeler vekurulun bu maddeye ilişkin çalışma usul ve esasları ile tutum ve davranışlarıolumsuz değerlendirilen hükümlülerin yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmasüreleri yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 37- 5275 sayılıKanunun 92 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “5271sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan” ibaresi “Terörve örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen” ve “hakim” ibaresi “sulh ceza hakimi”şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38- 5275 sayılıKanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “beşte birini” ibaresi”onda birini” ve ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “bir defaya” ibaresi”asgari bir ay arayla toplam iki defaya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 39- 5275 sayılı Kanunun95 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “üç güne” ibaresi “yedi güne”şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Hastalık veya doğal afet gibizorunlu hallerde bu izinler birleştirilerek kullandırılabilir.”

MADDE 40- 5275 sayılıKanunun 97 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, ikincifıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddeye aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

“Salgın hastalık, doğal afet, savaşveya seferberlik durumunda bu sebeplerden dolayı izinden dönemeyen veya geçdönen hükümlülere ceza verilmez.”

“(3) İzindendönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler ilefirar eden hükümlülere bir daha özel izin verilmez.”

MADDE 41- 5275 sayılıKanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 98- (1) a)Mahkümiyet hükmünün yorumunda duraksama olursa veya sonradan yürürlüğe girenkanun hükmünün Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi kapsamında değerlendirilmesigerekirse, hükmü veren mahkemeden,

b) Çektirilecek cezanınhesabında duraksama olursa ya da cezanın kısmen veya tamamen yerine getirilipgetirilemeyeceği ileri sürülürse, infaz hakimliğinden,

duraksamanıngiderilmesi veya yerine getirilecek cezanın belirlenmesi için karar istenir.

(2) Birinci fıkrauyarınca yapılan başvurular cezanın infazını ertelemez. Ancak, mahkeme veyainfaz hakimliği olayın özelliğine göre infazın ertelenmesine veyadurdurulmasına karar verebilir.”

MADDE 42- 5275 sayılıKanunun 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mahkemeden” ibaresi”infaz hakimliğinden” şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümleeklenmiştir.

“Adli para cezasından çevrilen veceza infaz kurumunda infaz edilme aşamasına gelen hapis cezaları da toplamakararına dahil edilir.”

MADDE 43- 5275 sayılıKanunun 100 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “mahkemeden” ibaresi”infaz hakimliğinden” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 44- 5275 sayılıKanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasına “mahkemeden” ibaresinden sonragelmek üzere “veya infaz hakimliğinden” ibaresi eklenmiş ve maddenin ikincifıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) 99 uncu maddegereğince cezaların toplanması gerektiğinde bu hususta hüküm verme yetkisi, enfazla cezaya hükmetmiş bulunan mahkemenin bulunduğu yer infaz hakimliğine, budurumda birden çok infaz hakimliği yetkili ise son hükmü vermiş olan mahkemeninbulunduğu yer infaz hakimliğine aittir. En fazla cezanın;

a) Yargıtaytarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi halinde Ankara infazhakimliğince,

b) Bölge adliye mahkemesitarafından ilk derece mahkemesi sıfatıyla verilmesi halinde bölge adliyemahkemesinin bulunduğu il infaz hakimliğince,

c) Bölge adliyemahkemesi tarafından duruşma açmak suretiyle verilmesi halinde ise hükmükaldırılan ilk derece mahkemesinin bulunduğu yer infaz hakimliğince,

bu hususta kararverilir.”

MADDE 45- 5275 sayılıKanunun 105 inci maddesinin birinci fıkrasına “ücretsiz olarak” ibaresindensonra gelmek üzere “iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere” ibaresive fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Günlük çalışma süresi, en az ikisaat ve en fazla sekiz saat olacak şekilde denetimli serbestlik müdürlüğüncebelirlenir.”

“(2) Denetimliserbestlik müdürlükleri, bölgelerinde bulunan bu tür kurumlardan hükümlüleri nesuretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve hizmetler listesinioluştururlar.”

MADDE 46- 5275 sayılı Kanunun105/A maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, altıncıfıkrasında yer alan “üç” ibaresi “beş” ve “kapalı ceza infaz kurumunagönderilmesine,” ibaresi “açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine, denetimliserbestlik müdürlüğünün bulunduğu yer” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasıaşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve sekizinci fıkrasında yer alan “kapalı”ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“(1) Hükümlülerindış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini vegüçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocukeğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalaniyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihinekadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına,ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak,hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğuyer infaz hakimi tarafından karar verilebilir.

(2) Açık cezainfaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki birnedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infazkurumuna geri gönderilen iyi halli hükümlüler, diğer şartları da taşımalarıhalinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler.”

“(7) Hükümlühakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediğiiddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasınıgerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması halinde,denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hakimi tarafından,hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir.Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veyadüşme kararı verilmesi halinde, hükümlünün cezasının infazına denetimliserbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hakimi tarafından kararverilir.”

MADDE 47- 5275 sayılıKanunun 106 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “Adli” ibaresi “16 ncımadde hükümleri saklı kalmak üzere, adli” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 48- 5275 sayılıKanunun 107 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “üçte ikisini” ibaresi”yarısını” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş;dördüncü fıkrasında yer alan “dörtte üçünü” ibaresi “üçte ikisini” şeklindedeğiştirilmiş ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleeklenmiş; altıncı fıkrasında yer alan “sürenin yarısı” ibaresi “süre” şeklindedeğiştirilmiş; dokuzuncu fıkrasında yer alan “Hakim,” ibaresi “İnfaz hakimi,”ve “hakime” ibaresi “infaz hakimine” şeklinde değiştirilmiş ve fıkrayaaşağıdaki cümleler eklenmiş; onuncu fıkrasında yer alan “Hakim,” ibaresi “İnfazhakimi,” şeklinde değiştirilmiş; onbirinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş; onikinci fıkrasında yer alan “hakimin” ibaresi “infaz hakiminin”şeklinde değiştirilmiş; onüçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “kalancezasının aynen,” ibaresi “başlamak ve hak ederek tahliye tarihini geçmemekkoşuluyla sonraki işlediği her bir suç için verilen hapis cezasının iki katısürenin,” şeklinde değiştirilmiş ve fıkranın (b) bendine “koşuluyla”ibaresinden sonra gelmek üzere “ihlalin niteliğine göre” ibaresi eklenmiş veaynı fıkraya “Ceza infaz kurumunda” ibaresinden sonra gelmek üzere “aynen”ibaresi eklenmiş; onbeşinci fıkrasında yer alan “mahkemesi,” ibaresi”mahkemesinin bulunduğu yer infaz hakimliği,” ve “belirlenen ilk derecemahkemesi” ibaresi “belirlenen infaz hakimliği” şeklinde değiştirilmiştir.

“Ancak, Türk Ceza Kanununun;

a) Kasten öldürmesuçlarından (madde 81, 82 ve 83) süreli hapis cezasına mahküm olanlar,

b) Neticesisebebiyle ağırlaşmış yaralama suçundan (madde 87, fıkra iki, bent d) sürelihapis cezasına mahküm olanlar,

c) İşkencesuçundan (madde 94 ve 95) ve eziyet suçundan (madde 96) süreli hapis cezasınamahküm olanlar,

d) Cinsel saldırı(madde 102, ikinci fıkra hariç), reşit olmayanla cinsel ilişki (madde 104,ikinci ve üçüncü fıkra hariç) ve cinsel taciz (madde 105) suçlarından sürelihapis cezasına mahküm olanlar,

e) Cinseldokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan (madde 102, 103, 104 ve 105) hapiscezasına mahküm olan çocuklar,

f) Özel hayata vehayatın gizli alanına karşı suçlardan (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve138) süreli hapis cezasına mahküm olanlar,

g) Uyuşturucu veyauyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) hapis cezasına mahküm olançocuklar,

h) Devletsırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından (madde 326 ila 339) süreli hapiscezasına mahküm olanlar,

cezalarının üçteikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmedenyararlanabilirler. Ayrıca, suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya daörgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunukapsamına giren suçlardan mahküm olan çocuklar ile 1/1/1983 tarihli ve 2937 sayılıDevlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu kapsamınagiren suçlardan mahküm olanlar hakkında koşullu salıverilme oranı üçte ikiolarak uygulanır.”

“Koşullusalıverilme oranı üçte ikiden fazla olan suçlar bakımından ise tabi olduklarıkoşullu salıverilme oranı uygulanır.”

“İnfaz hakimiayrıca, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimliserbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına kararverebilir. Bu karar gereğince denetimli serbestlik müdürlüğü, risk veihtiyaçlarını dikkate alarak hükümlüyü;

a) Belirli birbölgede denetim ve gözetim altında bulundurma,

b) Belirlenen yerveya bölgelere gitmeme,

c) Belirlenenprogramlara katılma,

yükümlülüklerindenbir veya birden fazlasına tabi tutar. Denetimli serbestlik müdürlüğü hükümlününrisk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak yükümlülükleri değiştirebilir.”

“(11) Hükümlününkoşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanangerekçeli rapor, infaz işlemlerinin yapıldığı yer infaz hakimliğine verilir.İnfaz hakimi, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosyaüzerinden karar verir; raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararındagösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.”

MADDE 49- 5275 sayılıKanunun 108 inci maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzereaşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bent buna göre teselsül ettirilmiş, teselsülettirilen (d) bendinde yer alan “dörtte üçünün,” ibaresi “üçte ikisinin,”şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkraya ve üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümlelersırasıyla eklenmiş, dördüncü ve altıncı fıkralarında yer alan “Hakim,”ibareleri “İnfaz hakimi,” şeklinde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkrasına birincicümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“c) Birden fazlasüreli hapis cezasına mahkümiyet halinde en fazla otuziki yılının,”

“Ancak, koşullu salıverilme oranıüçte ikiden fazla olan suçlar bakımından tabi oldukları koşullu salıverilmeoranı uygulanır.”

“Hükümlü hakkında ikinci defatekerrür hükümlerinin uygulanacağı hükümde belirtilir.”

“Ancak, süreli hapis cezalarıbakımından koşullu salıverilme oranı, dörtte üç olarak uygulanır.”

MADDE 50- 5275 sayılıKanunun 110 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 110- (1) İnfazhakimi, hükümlünün talebi üzerine kasten işlenen suçlarda toplam bir yıl altıay, taksirle öldürme suçu hariç olmak üzere taksirle işlenen suçlarda isetoplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasının;

a) Her hafta cumagünleri saat 19.00’da girmek ve pazar günleri aynı saatte çıkmak suretiylehafta sonları,

b) Hafta sonlarıhariç, her gün saat 19.00’da girmek ve ertesi gün saat 07.00’de çıkmaksuretiyle geceleri,

Ceza infazkurumlarında çektirilmesine karar verebilir.

(2) Mahkümiyetekonu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veyatazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmaküzere;

a) Kadın, çocukveya altmışbeş yaşını bitirmiş kişilerin mahküm oldukları toplam bir yıl,

b) Yetmiş yaşınıbitirmiş kişilerin mahküm oldukları toplam iki yıl,

c) Yetmişbeşyaşını bitirmiş kişilerin mahküm oldukları toplam dört yıl,

veya daha azsüreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından kararverilebilir.

(3) Toplam beş yılveya daha az süreli hapis cezasına mahküm olan veya adli para cezası infazsürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerden 16 ncı maddenin üçüncüfıkrasında belirlenen usule göre maruz kaldığı ağır bir hastalık veyaengellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idameettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infazhakimi tarafından karar verilebilir.

(4) Doğurduğutarihten itibaren altı ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapiscezasına mahküm olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasınaçevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimitarafından karar verilebilir. Bu fıkra uyarınca talepte bulunulabilmesi içinkadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekir.Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasından başka birineverilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz uygulamasına ilişkin kararınıkaldırır.

(5) Cezanın özelinfaz usulüne göre çektirilmesine karar verilenler hakkında tabi olduklarıinfaz rejimine göre koşullu salıverilme hükümleri uygulanır. Ancak, 105/Amaddesi hükümleri uygulanmaz.

(6) Cezanın özelinfaz usulüne göre çektirilmesi kararı, infaza başlandıktan sonra daverilebilir.

(7) İnfaz hakimitalep üzerine, cezanın özel infaz usulüne göre çektirilmesi sırasında bu usulünuygulanmasına son verebilir. Özel infaz usulünün gereklerine geçerli birmazeret olmaksızın uyulmaması halinde ise bu usulün uygulanmasına son verilirve bu halde infaza açık ceza infaz kurumunda devam edilir. Özel infaz usulünegöre geçirilen süre, infaz aşamasında mahsup edilir. Bu fıkranın uygulandığıhallerde 105/A maddesi hükümleri uygulanmaz.

(8) Bu maddehükümlerine göre verilen kararlara itiraz yolu açıktır.

(9) Üçüncü vedördüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri;

a) Terör suçlarıile örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçlarından ya da örgütfaaliyeti kapsamında işlenen suçlardan mahküm olanlar,

b) Cinseldokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahküm olanlar,

c) Adli paracezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler,

d) Koşullusalıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler,

hakkındauygulanmaz.

(10) Bu maddeninuygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

MADDE 51- 5275 sayılıKanunun 116 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “66” ibaresi “65” veüçüncü fıkrasında yer alan “bir defaya” ibaresi “asgari bir ay arayla toplamiki defaya” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 52- 5275 sayılıKanunun geçici 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6-(1) 30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından; 26/9/2004 tarihli ve5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83),üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisinisavunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesisebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralamasuçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu(madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134,135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu(madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı veYedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılıTerörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere, 105/Amaddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir yıl”lık süre, “üç yıl” olarakuygulanır.

(2) 30/3/2020tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, Türk Ceza Kanununun kasten öldürmesuçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle MücadeleKanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere;

a) Sıfır-altı yaşgrubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlülerhakkında 105/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki yıl”lık süre, “dörtyıl” olarak uygulanır.

b) Maruz kaldığıağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idameettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri içinceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırınabakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaksuretiyle infaz edilebilir. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hali, AdaletBakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca veyaAdli Tıp Kurumunca düzenlenen bir raporla belgelendirilir.

(3) Birinci veikinci fıkra hükümleri, iyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infazkurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanır.

(4) 30/3/2020tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi olduğu infaz rejimine görebelirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeşyaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, üç gün;onsekiz yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği bir gün, ikigün olarak dikkate alınır.”

MADDE 53- 5275 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9-(1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü,Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220 nci maddesinde düzenlenensuçlardan, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ve 3713 sayılı Kanunkapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar ile Kanunun 9 uncumaddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkındaverilenler hariç olmak üzere; 30/3/2020 tarihinden önceki eylemler nedeniyleKanunun 39 ila 46 ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri,infaz edilmeleri kaydıyla 48 inci maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızınidare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. 55 incimadde hükümleri saklıdır.

(2) Bu maddeyiihdas eden Kanunla 89 uncu maddede yapılan değişiklikler, 1/1/2021 tarihindenitibaren uygulanır.

(3) 105/Amaddesinin altıncı fıkrasında yer alan “beş gün”lük süre, 1/1/2021 tarihinekadar “yirmibeş gün” olarak uygulanır.

(4) 5237 sayılıKanunun 102, 103, 104, 105 ve 188 inci maddelerinde düzenlenen suçlardan18/6/2014 tarihli ve 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28/6/2014 tarihindenönce işlenmiş olanlar için verilen süreli hapis cezaları bakımından koşullusalıverilme oranı üçte iki olarak uygulanır.

(5) Covid-19salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infazkurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık cezainfaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamındadenetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilenhükümlüler ve 106 ncı madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestliktedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/5/2020 tarihine kadar izinli sayılır.Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerineAdalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kezuzatılabilir. Bu fıkra uyarınca izinli sayılanlar hakkında 95 ve 97 nci maddehükümleri uygulanır.

(6) Türk CezaKanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve YedinciBölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar veörgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapiscezası on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve daha fazla olanlar ise üçayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgilimevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha azsüre kalanlar, talepleri halinde açık ceza infaz kurumlarına gönderilebilirler.Bu hükümlüler, açık ceza infaz kurumlarında barındırılır. İlgili mevzuatuyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya, beşinci fıkrada belirtilensüreler içinde hak kazandıkları takdirde beşinci fıkra uyarınca izinlisayılırlar. Beşinci fıkrada belirtilen sürenin tamamlanmasından sonra ise açıkceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın, 95inci maddede düzenlenen izin hakkından yararlanırlar. Bu fıkra hükmü 31/12/2020tarihine kadar uygulanır.”

MADDE 54- 3/7/2005 tarihlive 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

“(3) Denetimliserbestlik müdürlüğü tarafından takip edilen çocuk için adli kontrol süresincerehberlik edecek bir uzman görevlendirilir ve çocuk hakkında yapılacak ihtiyaçdeğerlendirmesine göre iyileştirme çalışmaları yürütülür.”

MADDE 55- 3/7/2005 tarihlive 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 12 nci maddesininbirinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “maddesine” ibaresi “maddesinin üçüncüfıkrasının (b), (c), (e), (j), (k) ve (l) bentleri ile 3/7/2005 tarihli ve 5395sayılı Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve(c) bentlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 56- 5402 sayılıKanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “maddesine”ibaresi “maddesinin üçüncü fıkrasının (b), (c), (e), (j), (k) ve (l) bentleriile Çocuk Koruma Kanununun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c)bentlerine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5402 sayılıKanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının; (a) bendinin (3) numaralı altbendi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinde yer alan “ve altıncı fıkrasıgereğince meslek veya sanatın icrasının yasaklanması ya da sürücü belgesiningeri alınması” ibaresi madde metninden çıkarılmış, (e) bendine “mahkeme,”ibaresinden sonra gelmek üzere “infaz hakimi,” ibaresi eklenmiş ve (h) bendindeyer alan “ikinci ve üçüncü” ibaresi “ikinci, üçüncü ve dördüncü” şeklindedeğiştirilmiştir.

MADDE 58- 5402 sayılıKanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı altbendinde yer alan “hakime” ibaresi “infaz hakimine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 59- 5402 sayılıKanunun 15/A maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu izleme, rızası alınmakkoşuluyla şüpheli, sanık ve hükümlüye ait elektronik cihazlar kullanılmaksuretiyle de yapılabilir.”

MADDE 60- 5402 sayılıKanunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Denetimliserbestlik tedbiri altında bulunan ve denetimli serbestlik müdürlüğü tarafındanmuhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin, kamuya yararlı bir işteücretsiz çalıştırılma yükümlülüğünü yerine getirirken mutat vasıta ileyaptıkları yol giderleri müdürlük bütçesinden, iaşe giderleri ise çalıştırıldıklarıkurum bütçesinden karşılanabilir.”

MADDE 61- 21/3/2007 tarihlive 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinin yirmiikincifıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Eşyanın değerinin hafif olmasıhalinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçtebirine kadar indirilir.”

MADDE 62- 5607 sayılıKanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş vemaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Yedincifıkrası hariç, 3 üncü maddede tanımlanan suçlardan birini işlemiş olan kişi,etkin pişmanlık göstererek suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katıkadar parayı Devlet Hazinesine;

a) Soruşturmaevresi sona erinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanunda tanımlanankaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında,

b) Kovuşturmaevresinde hüküm verilinceye kadar ödediği takdirde, hakkında bu Kanundatanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza üçte bir oranında,

indirilir. Buhusus, soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı tarafından şüpheliye ihtaredilir. Soruşturma evresinde ihtar yapılmaması halinde kovuşturma evresindehakim tarafından sanığa ihtar yapılır.”

“(3) İkinci fıkrahükmü, mükerrirler hakkında veya suçun bir örgütün faaliyeti çerçevesindeişlenmesi halinde uygulanmaz.”

MADDE 63- 5607 sayılıKanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 12-(1) Haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olanlar, bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde suç konusu eşyanıngümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödedikleritakdirde Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde bu maddeyiihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeden faydalanabilir.

(2) Bu maddeninyürürlüğe girdiği tarihte bu Kanunun kapsamına giren suçlardan dolayı kanunyolu incelemesinde bulunan dosyalardan, 3 üncü ve 5 inci maddede bu maddeyiihdas eden Kanunla yapılan düzenlemeler nedeniyle lehe değerlendirme yapılmasıgereken dosyalar hakkında bozma kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyetbaşsavcılığında bulunan dosyalar ise gelişlerindeki usule uygun olarak ilkderece mahkemelerine gönderilir.”

MADDE 64- 24/2/1983 tarihlive 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesinin birincifıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “hukuk fakültesi veadalet meslek yüksek okulu” ibaresi “hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet veya ceza infaz ve güvenlikhizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgilimevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan” şeklindedeğiştirilmiş, maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraeklenmiş ve maddenin mevcut ikinci fıkrasına “esaslar” ibaresinden sonra gelmeküzere “ile sınav kurullarının oluşumu” ibaresi eklenmiştir.

“Bakanlıkça,birinci fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendindeki görevlerin bir kısmıveya tamamının Bakanlık bünyesinde oluşturulacak sınav kurullarınca yerinegetirilmesine de karar verilebilir.”

MADDE 65- 12/4/1991 tarihlive 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasınaaşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ancak, süreli hapis cezalarıbakımından düzenlenen koşullu salıverilme oranı, dörtte üç olarak uygulanır.”

MADDE 66- 6/8/1997 tarihlive 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumuna İlişkinBazı Mali Hükümlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin ikincifıkrasında yer alan “hükümlülere” ibaresi “hükümlü ve tutuklulara” şeklindedeğiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “çalışma yapan” ibaresinden sonra gelmek üzere”hükümlü, tutuklu,” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkraeklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“İşyurtlarınınyıllık bilançolarında tahakkuk edecek her türlü faaliyet dışı gelirleri vefaizler hariç olmak üzere karlarının %30’unu aşmamak üzere;

a) İşyurtlarındagörevli personel, işçi ve hükümlüler ile tutuklulara, yıllık net ücretinin%50’sini geçmemek üzere memur maaş katsayısının (10.000) gösterge rakamı ileçarpımı sonucu bulunacak miktara kadar ve çalıştıkları süre ile yaptıkları işinözellik ve güçlüğüne göre,

b) Yukarıda belirtilenbent uyarınca dağıtılan kar payından kalan miktar işyurtları kurumundatoplanarak, bu miktardan işyurdu faaliyetlerinde çalışmayıp sözleşmeli olarakçalışanlar da dahil olmak üzere fiilen ceza infaz kurumlarında çalışanpersonele, yıllık net ücretinin %10’unu geçmemek üzere memur maaş katsayısının,(4.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktara kadar veçalıştıkları süreye göre,

İşyurtları YüksekKurulu kararı ile kar payı ödenebilir. Bu fıkranın (a) bendi kapsamında yapılankar payı ödemesi (b) bendine göre yapılacak kar payı ödemesinden az olamaz. Ödemeler,çalışmayı takip eden bütçe yılında ve bir defada yapılır.”

“Dördüncü fıkradaödenebileceği belirtilen kar payından kalan miktar içinden ayrıca üstün gayretve başarı gösteren işyurdu çalışanları ile tutuklu ve hükümlülere, sözleşmeliolarak çalışanlar da dahil olmak üzere ceza infaz kurumunda çalışan personeleİşyurtları Yüksek Kurulu kararı ile kar payı ödeme tavanının %30’una kadarteşvik ödemesi yapılabilir.”

MADDE 67- 2/7/2012 tarihlive 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı KanunlardaDeğişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava veCezaların Ertelenmesi Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasıyürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 68- Bu Kanun yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 69- Bu Kanunhükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


Beğendiniz mi? Arkadaşlarınızla Paylaşın!

566
Share via
166 Paylaşım, 566 Beğeni

Sizin Tepkiniz Nedir?

Şaşkın Şaşkın
533
Şaşkın
Şirin Şirin
466
Şirin
Lanet Etmek Lanet Etmek
400
Lanet Etmek
Başarısız Başarısız
333
Başarısız
Eğlence Eğlence
266
Eğlence
Nefret Nefret
133
Nefret
hate hate
466
hate
confused confused
133
confused
fail fail
600
fail
fun fun
533
fun
geeky geeky
200
geeky
love love
666
love
lol lol
66
lol
omg omg
533
omg
win win
333
win
Yusuf Tanışman
Araştırırken Öğrenen Öğrendiklerini Yazarak Mutlu Olan Biriyim. 10 Yıldır Bir Çok Blogda Çeşitli Konularda Yazarlık Yaptım ve Bundan Sonra mavimod.com Ailesindeyim.

0 Yorum

Bir Cevap Yazın

Share via
Bir Format Seçin
resim
Fotoğraf veya GIF
Video
Youtube ve Vimeo Gömmeleri
kişilik testi
Kişilik hakkında bir şeyler ortaya çıkarmayı amaçlayan bir dizi soru
Dereceli Liste
En iyi liste öğesine karar vermek için yukarı veya aşağı oy verin
bilgi yarışması
Bilgiyi kontrol etmeyi amaçlayan doğru ve yanlış cevapları olan bir dizi soru
Listeyi Aç
Kendi öğenizi gönderin ve en iyi gönderi için oy verin
Ses
Soundcloud veya Mixcloud Gömmeleri
Anket
Karar vermek veya görüş belirlemek için oylama
Liste
Klasik İnternet Listeleri
Öykü
Gömmeler ve Görsellerle Biçimlendirilmiş Metin
geri sayım
Klasik İnternet Geri Sayımları